OM

OM PROJEKTET

Mot könsstympning i Tanzania

 

Norrköping Louis De Geer Rotaryklubb och Svenska kyrkan i Norrköping är sedan många år starkt engagerade i organisationen NAFGEMs arbete mot könsstympning av flickor i norra Tanzania. Vi samverkar med organisationen NAFGEM i Tanzania och Rotaryklubben i Moshi. Moshi är huvudort i Kilimanjaroregionen där också NAFGEM har sitt huvudkontor.

Francis Selasini, läkare och Executive Director

för NAFGEM i Tanzania.

NAFGEM-projektets syfte


NAFGEMs huvudfokus är att öka medvetenheten bland lokalsamhällena där dessa seder fortfarande praktiseras. Det sker genom utbildningsseminarier, träningsworkshops och olika kampanjer vid tillställningar i byarna. Genom utbildning av byborna om de allvarliga konsekvenserna av könsstympning hjälper organisationen flickorna och kvinnorna att kunna göra slut på sedvänjan.


NAFGEM-projektet via Sverige har som mål att stötta utvalda delar av huvudorganisationens arbete. Vi fokuserar på Simanjiro som är centralort i det vidsträckta Manyara-distriktet och bebos av i huvudsak massajer. Där har NAFGEM startat en kvinnoförening och en förskola med för närvarande 3 klasser och verksamhet för mammorna, många under 18 år. Här vill NAFGEM med vårt stöd starta en yrkesskola för flickor och kvinnor som kommer att bli den första i hela Manyara-regionen. Det är genom att ge utbildning och förutsättningar till egen försörjning som man kan öka flickors och kvinnors värde och självkänsla och bryta traditioner som  barnäktenskap, könsstympning och tidiga graviditeter. Undervisning och utbildning kommer att ges på olika områden som är efterfrågade i lokalsamhället såsom matlagning, sömnad, hantverk, frisör, datakunskap mm. Man behöver också hjälpa de flickor som tvingats avbryta sin skolgång till att komma ikapp. Vi räknar med att skolan ska komma igång under 2020. Det är ett långsiktigt arbete som redan har påbörjats i flera steg med dialoggrupper liksom omskolning av kvinnor som tidigare ägnat sig åt könsstympning.  


Planen har varit en ansökan om en Global Grant genom Rotary Foundation, som då bidrar med ytterligare medel. Tyvärr är detta inte möjligt i nuläget bl.a. beroende på det stora antalet ansökningar som kommit in till Rotary Internationellt. För att de insamlade medlen ska komma till nytta har RK Louis De Geer i stället slutit ett avtal direkt med NAFGEM som ni kan läsa om under Nyheter. 


Francis Selasini som är läkare och ansvarig för NAFGEM i Tanzania, är också president i Rotaryklubben i Moshi sedan 2018.

Verksamhet


NAFGEM driver omfattande utbildnings- och påverkansverksamhet och flera skyddade boenden för flickor/kvinnor som flytt för att slippa utsättas för de grymma sedvänjorna. De har även kunskapscenter för att utbilda flickor/kvinnor till volontärer som kan informera och påverka ute i byarna. Organisationen bedriver sitt arbete för att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättighter enligt FNs stadgar. NAFGEM har 2016 erhållit regeringens pris för sitt arbete som varit förebildande också för andra organisationer som arbetar mot könsstympning.


Vid huvudkontoret i Moshi finns också skyddat boende och utbildningsverksamhet. NAFGEM arbetar huvudsakligen i Manyara- och Kilimanjaroregionen i norra Tanzania. Den som vill veta mer om NAFGEM och deras verksamhet kan gå in på deras utmärkta hemsida: http://nafgemtanzania.or.tz/    


Föreningen har även omfattande ekonomiskt stöd från organisationer utanför Tanzania, framför allt från Tyskland och Spanien där både ambassaderna och kyrkorna är involverade.

Vad är könsstympning?


Könsstympning innebär att deformera, pierca eller avlägsna en eller flera delar av flickans/kvinnans könsorgan.  Det är en över 2000-årig sedvänja som praktiseras i många länder världen över. UNICEF räknar med att 200 miljoner kvinnor i världen är könsstympade. Varje år beräknas 2 miljoner flickor stympas, de flesta är barn under 12 år.


Medicinska skäl saknas helt för könsstympning. Inte heller är det religiöst påbjudet. Könsstympning har däremot både akuta och långvariga psykiska och fysiska effekter. Den är också en traumatisering och innebär dödsrisk. Barnäktenskap och tidiga graviditeter tillhör också flickornas vardag. Traditionen förs vidare av kvinnorna i en patriarkal maktstruktur eftersom ostympade flickor saknar värde på äktenskapsmarknaden. Stympningen ses som en garant för oskuld inför bröllopet. Stymperskorna har därför hög status.

 

I Tanzania förbjöds könsstympning 1998. Fortfarande förekommer det dock i stor och varierande utsträckning i 25 av landets 30 regioner. Förekomsten varierar också mellan de över 120 etniska grupper som finns i landet. Manyararegionen som ligger i norra delen av Tanzania har den högsta andelen könsstympade kvinnor i landet närmare 60 procent enligt officiell statistik.  Däremot har den närliggande Kilimanjaroregionen endast 10 procent. När NAFGEM påbörjade sitt arbete för 20 år sedan var siffran för Manyararegionen 85 % och Kilimanjara 35% så det går i rätt riktning.


Republiken Tanzania har omkring 60 miljoner invånare varav omkring hälften är under 20 år. Landet har officiellt skolplikt mellan 7 och 15 år och skolan skall bestå av två förskoleklasser och sju övriga klasser som vi kan kalla grundskola. Skolsystemet är tyvärr mycket olika utbyggt och i stora delar av framför allt landsbygden saknas det helt. Kvalitén är också mycket varierande och på många ställen mycket låg. Det är också vanligt att de flickor som ändå börjar skolan avbryter i förtid. Sammantaget innebär det att trots goda ambitioner många fortfarande är analfabeter.